Regulamentul concursului "Fii APT pentru poză!" Târgul Locurilor de Muncă, 11-12 martie 2020, ITC Brașov

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului “Fii APT pentru poză!” (numit în cele ce urmează “Concurs”) este compania APT Resources & Services SRL, cu sediul în București, Strada Clucerului nr. 82 B2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/26889/1994, Cod de Identificare Fiscală RO 6646907, cont RO83BACX0000001465634000 deschis la UniCredit Bank SA, Sucursala Grigore Mora (denumita în cele ce urmează “Organizatorul”).

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”).  Regulamentul este obligatoriu pentru toti participanții.

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat și se desfașoară în perioada 11.03.2020-12.03.2020, pe întreg teritoriul Județului Brașov în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. În Concurs are dreptul să participe orice persoana fizică cu vârsta minimă de 18 ani împliniți la data începerii concursului, care are domiciliul stabil sau reședința în România, județul Brașov.

3.2. Nu au dreptul să participe în Concurs angajații companiei APT Resources & Services SRL si/sau angajatii societatilor afiliate acesteia si/sau angajații companiilor implicate în realizarea Concursului, precum și rudele de gradul întâi și afinii (soț/soție) acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

3.4. Câștigătorul trebuie să respecte condițiile de participare prevăzute la Secțiunea 5.

3.5. Concursul se desfașoară exclusiv în cadrul evenimentului Târgul de locuri de muncă ce se desfășoara în zilele de 11.03.2020 și de 12.03.2020, interval orar 09.00.00 – 18.00, la Complex expozițional ITC, oraș Brașov.

SECȚIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-și o identitate falsă.

Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigator în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a înscris utilizând date false, sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

SECȚIUNEA 5. PARTICIPAREA ÎN CONCURS

5.1. Orice persoană care dorește să se înscrie în Consurs poate participa fără a plăti nici o taxă, în perioada 11.03.2020-12.03.2020, ora 18:00. Pentru a se înscrie, participanții trebuie să respecte următoarele:

5.2.  Să facă poză la standul APT din cadrul evenimentului cu rama gigant Instagram. Aceasta va fi facută publică pe paginile companiei de Instagram și de Facebook. Pagina companiei APT pe Instagram este apt.group.hr iar pagina companiei APT pe Facebook este https://www.facebook.com/apt.brasov/.

5.3. Să dea Like la poza respectiva cu rama gigant Instagram pe oricare dintre platformele Instagram sau Facebook.

5.4. Să ia la cunoștință prevederile prezentului regulament, disponibil pe website-ul www.apt.ro si politica DPP disponibilă pe website-ul https://www.apt.ro/politica-de-confidentialitate/.

5.5 Să furnizeze Organizatorului datele de contact: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa fizica, numele de profil pe platformele de social-media Instagram si Facebook prin completarea unui formular in cadrul evenimentului Târgul de locuri de muncă.

SECȚIUNEA 6. PREMII ȘI ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Vor fi extrași 3 câștigători.

Premiile constă în 3 vouchere, astfel:

– un voucher la Obscuria Room Escape în valoare de 200 lei

– 2 vouchere de cumpărături la un  magazin de fashion în valoare de 200 lei fiecare.

6.2. Câștigătorii vor fi selectați aleatoriu dintre participanții care au îndeplinit toate condițiile de la Secțiunea 5, printr-un mecanism de tragere la sorți, prin intermediului website-ului https://www.tragerilasorti.ro/. Tragerea la sorți va avea loc vineri, 03.04.2020.

6.3. Prima extragere va avea loc pentru premiul ce constă într-un voucher la Obscuria Room Escape.

6.4. A doua extargere va avea loc pentru premiul ce constă într-un voucher de cumpărături la un magazin de fashion.

6.5. A treia extragere va avea loc pentru premiul ce constă într-un voucher de cumpărături la un magazin de fashion.

6.6. Câștigătorii vor fi anunțați în aceeași zi, până la ora 20:00, prin mesaj transmis către adresa de e-mail comunicată de către participant. Premiile se vor ridica personal de la sediul APT Resources & Services SRL din Brașov, Strada Dimitrie Cantemir nr. 2-4, în intervalul orar 09.30 – 17.30, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care i se comunică pe email că a fost desemnat câștigător în urma tragerii la sorți.

6.7. Valoarea neta totală estimată a premiilor este de 600 RON.

6.8. Premiile câștigate nu pot fi înlocuite cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă contravaloarea în bani.  În oricare dintre situațiile de mai jos, câștigătorii își vor pierde dreptul de atribuire a premiului. În acest caz, Organizatorul va repeta extragerile în aceleași condiții, până la acordarea premiului conform prezentului Regulament.

6.8.1. În cazul în care câștigătorul comunică refuzul de a primi premiul sau în cazul în care nu ridică premiul în termenul prevăzut la punctul 6.6.

6.8.2. În cazul în care Organizatorul constată după extragerea câștigătorului că acesta a folosit date false sau conturi multiple de Instagram sau de Facebook

6.8.3. În cazul în care nu este îndeplinită oricare dintre conditiile prevazute la sectiunea 5.

6.9. Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a premiului, poate fi formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data încheierii concursului către APT Resources & Services, pe adresa: Strada Dimitrie Cantemir nr. 2-4, Brașov. Contestația se va soluționa în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie, se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabila, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

6.10. Participanților nu le este impusă nicio cheltuială sau taxă de participare legată de prezentul concurs. 

SECȚIUNEA 7. ANULAREA EXTRAGERII

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute și de neîmpiedicat, fără notificări prealabile. Acest lucru se aplică și in cazul în care extragerile nu pot fi desfășurate conform planului, din cauza, spre exemplu, unor defecțiuni de hardware sau software.

7.2. Orice anulare prematura a extragerilor nu implică drepturi pentru participanți.

7.3. În cazul anulării extragerii, vor fi postate notificări adecvate în cadrul website-ului

https://www.facebook.com/apt.brasov/.

7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanți care se înscriu în concurs folosind conturi de Instagram sau de Facebook false sau multiple.

SECȚIUNEA 8. TAXE

8.1. Organizatorul Concursului este răspunzător pentru calcularea și plata impozitului pe premiu cu reținere la sursă și a tuturor taxelor sociale legale.

8.2. Participanților la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte. 

SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru prejudicii, suferite de către câștigător, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predării premiului către câștigător.

9.2. Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia oricărui premiu din cadrul acestui Concurs exonerează Organizatorul de orice răspundere.

 SECȚIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

10.1. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții prezentului Concurs își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului în vederea efectuării deliberării, validării, atribuirii premiului, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții.

10.2. APT Resources & Services SRL  garantează că prelucrarea oricăror date personale va fi facută cu respectarea Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European (GDPR) si a Legii 191/2018.

10.3. APT Resources & Services SRL se angajează să nu dezvaluie nici un fel de date personale catre terți. 

SECȚIUNEA 11. FORȚA MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situație care, în accepțiunea dată de Codul Civil intră în categoria evenimentelor de forță majoră sau cazul fortuit, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întarziată, conform art.1351Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice aceasta participanților la Concursul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forța majoră.

 SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe https://www.facebook.com/apt.brasov/ si pe www.apt.ro.

12.3 Datele de identificare ce urmează să fie prelucrate de către Organizator și sunt solicitate tuturor  participanților la concurs sunt următoarele: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa fizică conform Carte de Identitate, numele de profil pe platformele de social-media Instagram si Facebook.

 

2020-03-10T09:06:52+00:00